Afgifte van de verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgestelde verklaring waarin wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfgenamen te vertegenwoordigen.
Een verklaring van erfrecht is nodig om te kunnen beschikken over bankrekeningen die uitsluitend op naam staan van de erflater (of om een en/of rekening op naam van de langstlevende te stellen). Daarnaast kan de verklaring nodig zijn voor bijvoorbeeld het uitkeren van verzekeringsgelden of belastinggelden.
Voordat een verklaring van erfrecht wordt afgegeven, verricht de notaris een uitgebreid onderzoek.
In de eerste plaats wordt bij het Centraal Testamentenregister navraag gedaan óf en bij welke notaris de erflater een testament heeft opgesteld. Vervolgens stelt de notaris een ‘verervingsonderzoek’ in om er zeker van te zijn dat er geen erfgenamen over het hoofd worden gezien. In bepaalde gevallen wordt een volmacht voor de erfgenamen opgemaakt waarin een van hen (of een derde) wordt gemachtigd om de erfgenamen te vertegenwoordigen.

Aangifte voor het successierecht

De erfgenamen zijn over hun verkrijging krachtens erfrecht een recht van successie verschuldigd, tenzij het bedrag van de verkrijging de vrijstelling niet te boven gaat.
Binnen acht maanden na het overlijden moet de aangifte voor het successierecht worden gedaan. In de regel ontvangt één van de erfgenamen de formulieren.

Let op! Wordt er geen formulier toegestuurd, dan moeten de erfgenamen daar zelf achteraan.
Alle bezittingen en alle schulden die er waren ten tijde van het overlijden moeten worden opgegeven. De kosten van de uitvaart zijn aftrekbaar, terwijl de kosten om de boedel af te wikkelen (bijvoorbeeld notariskosten en de beloning van de executeur) niet aftrekbaar zijn.

afwikkeling nalatenschap

Afwikkeling van de nalatenschap

Als de eerste echtgenoot overlijdt met achterlating van echtgenoot en kinderen, is het zeer gewenst dat de grootte van de erfdelen van ieder van de kinderen wordt vastgesteld. Mocht dit achterwege blijven, dan kan dat later voor grote problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan hertrouwen van de langstlevende.
Voor de vaststelling van de grootte van de erfdelen is de tussenkomst van de notaris niet vereist.
Mochten er erfgenamen zijn die minderjarig zijn of personen die onder curatele staan, dan is de notaris in veel gevallen onmisbaar. Datzelfde geldt als er registergoederen moeten worden verdeeld.
Almeer Notaris is u hierbij graag behulpzaam.