Levering van aandelen

De wet schrijft voor dat de levering van aandelen bij notariële akte geschiedt. Voordat de levering van aandelen kan worden getekend:

  • onderzoekt de notaris of de verkoper eigenaar is (en dus beschikkingsbevoegd);
  • neemt de notaris inzage bij de Kamer van Koophandel;
  • controleert de notaris het register van aandeelhouders en eventuele eerdere overdrachten;
  • controleert de notaris of de blokkeringsregeling correct is nageleefd (voor zover dat aan de orde is);
  • ziet de notaris toe op de betaling van de koopsom van de aandelen.

De eigendomsoverdracht is juridisch pas afgerond als de BV waarvan de aandelen zijn overgedragen, deze overdracht heeft erkend. Door de erkenning verkrijgt de koper het stemrecht op de aandelen en krijgt hij recht op dividend.

Nadat de akte is getekend, zorgt de notaris voor inschrijving van eventuele wijzigingen ten behoeve van de Kamer van Koophandel en bijwerking van het register van aandeelhouders.

Overdracht van aandelen