Algemeen

Een bijzondere vorm van eigendom is het appartementsrecht. Een appartementsrecht bestaat uit twee gedeelten:

1. de gezamenlijke eigendom van een heel gebouw (bijvoorbeeld een flatgebouw) en de daarbij behorende grond, en

2. het uitsluitend gebruiksrecht van een eigen appartement.

In een appartementencomplex is vaak sprake van gedeelten en voorzieningen voor gezamenlijk gebruik, bijvoorbeeld de entree van het gebouw, het trappenhuis, liften en een eventuele tuin bij het gebouw.

Lidmaatschap Vereniging van Eigenaren

Zodra iemand een appartementsrecht op naam verkrijgt, is hij automatisch en verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (hierna te noemen: VvE).

In deze vereniging worden besluiten genomen over onder andere het onderhoud van en de voorzieningen in het gebouw. In de vergaderingen van de VvE heeft iedere appartementseigenaar stemrecht. Meestal is het aantal stemmen per eigenaar gebaseerd op de grootte van het appartement, maar ook andere stemverhoudingen komen voor.

De meeste besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één). Het reglement van splitsing kan voor bepaalde besluiten een andere (grotere) meerderheid van stemmen voorschrijven. Iedere eigenaar heeft toegang tot de vergadering en mag daar het woord voeren.

Bestuur VvE

De VvE heeft een bestuur. Vaak wordt het bestuur gekozen uit de kring van de appartementseigenaren. Sommige VvE’s kiezen voor een professional, zoals een makelaar.

Het bestuur heeft een aantal taken, te weten:

  1. zorg voor de dagelijkse gang van zaken;
  2. beheren van het geld (o.a. het innen van de servicekosten);
  3. toezien op het onderhoud van het gebouw;
  4. opstellen van een begroting/meerjarenplan.

Servicekosten

Iedere appartementseigenaar betaalt servicekosten. De grootte van dit bedrag is – meestal – gebaseerd op de grootte van het appartement. Ook hier geldt dat andere regelingen voorkomen.

Uit deze servicekosten worden zaken als onderhoud, reparaties en de premie voor de opstalverzekering voldaan (NB de inboedelverzekering komt voor rekening van de individuele eigenaar). De VvE is verplicht een reservefonds aan te houden voor andere dan jaarlijkse kosten (bijvoorbeeld (groot) onderhoud).

Appartementsrecht

Splitsingsakte

Een splitsing in appartementen vindt plaats in een notariële akte. Aan deze akte wordt een splitsingstekening gehecht waarop alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimten zijn ingetekend. De akte en de tekening worden bij het Kadaster ingeschreven en kunnen door een ieder worden geraadpleegd. In de akte worden alle appartementsrechten nauwkeurig beschreven, net als het aandeel van ieder appartement in het gehele gebouw.

In deze akte staan ook het zogenaamde splitsingsreglement en de statuten van de VvE. Het reglement bepaalt algemeen wat een appartementseigenaar wel en niet mag doen met of in zijn appartement. Soms wordt in de splitsingsakte bepaald dat het modelreglement ‘splitsing in appartementsrechten’ van toepassing is en bevat de splitsingsakte een aantal wijzigingen op en toevoegingen aan het reglement. In dit geval is het belangrijk om het modelreglement en de splitsingsakte naast elkaar te leggen ter bepaling van uw rechten en verplichtingen.