Vereniging

De vereniging is een samenwerkingsverband van leden. De inhoud van het lidmaatschap wordt bepaald door het doel en de statuten. Bekende voorbeelden van een vereniging zijn de voetbalclub en de toneelvereniging.

Vereniging

Er zijn twee soorten verenigingen te onderscheiden:

De informele vereniging

De informele vereniging wordt niet bij notariële akte opgericht en hoeft niet te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van belang is dat de bestuursleden van deze vereniging hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van deze vereniging.

Tevens kan een informele vereniging niet tot erfgenaam worden benoemd.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Deze vereniging wordt bij notariële akte opgericht en moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van deze vereniging is niet hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De vereniging kent twee organen, te weten het bestuur en de leden. Het bestuur wordt in de regel geheel uit de leden gekozen.

De statuten bevatten – naast de naam, de plaats van vestiging en het doel – ondermeer regelingen omtrent het bijeenroepen van vergaderingen van leden en bestuurders; het nemen bestuursbesluiten en besluiten in de ledenvergadering; de vertegenwoordiging naar buiten en regels voor het wijzigen van de statuten.

Stichting

De stichting heeft een ideële doelstelling en mag geen winstoogmerk hebben. De oprichting van een stichting moet bij notariële akte plaatsvinden.

De stichting kent in principe maar één orgaan, te weten het bestuur. Het bestuur wordt bij de oprichting van de stichting benoemd en voorziet zelf in zijn opvolging. Soms worden in de statuten bepaalde kwalificaties gesteld aan de te benoemen bestuursleden.

Stichting

De statuten bevatten ondermeer regelingen omtrent het bijeenroepen van vergaderingen, het nemen van besluiten, de vertegenwoordiging naar buiten en regels voor het wijzigen van de statuten.

Nadat de akte van oprichting is getekend, is de notaris verplicht om de stichting in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Een stichting die een algemeen nut beoogt, kan worden gerangschikt. Rangschikking houdt in dat zij over verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking geen belasting hoeven te betalen.