Algemeen

Zoals hiervoor al opgemerkt kan bij testament de wettelijke verdeling op maat en naar uw wensen worden aangepast. Tevens is aangegeven dat voor een ander soort langstlevende-regeling kan worden gekozen die meer flexibiliteit biedt dan de wettelijke verdeling.

Eventuele onterving en wijziging van de grootte van de erfdelen moet in een testament worden geregeld. Daarnaast kunnen nog tal van andere zaken worden geregeld in een testament.

Een aantal veel voorkomende regelingen:

Legaat

Bij een legaat wordt een bepaald bedrag of een bepaald goed aan een persoon of instelling vermaakt.

Executeursbenoeming

Na de invoering van het (nieuwe) erfrecht kan een executeur alleen nog bij testament worden benoemd. Voordien was het ook mogelijk om een executeur bij codicil te benoemen. Voor de goede orde: deze onder het oude erfrecht bij codicil opgemaakte executeursbenoemingen blijven geldig.
De taak van een executeur is het afwikkelen van de nalatenschap, waaronder begrepen het regelen van de uitvaart.
De executeur krijgt het beheer over de nalatenschap. Hij is verplicht alle schulden te voldoen, vorderingen te innen en legaten af te geven dan wel uit te betalen. Ook zorgt de executeur voor een boedelbeschrijving en legt hij rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Bij testament kan aan een executeur nog meer bevoegdheden worden toegekend. Als ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ is hij bevoegd om de nalatenschap zelfstandig af te handelen en te verdelen.

Het loon voor een executeur bedraagt volgens de wet één procent van de nalatenschap. Bij testament kan hiervan worden afgeweken.

Als het testament niet voorziet in een executeursbenoeming kunnen de erfgenamen één van hen (of een derde) machtigen om de lopende zaken namens hen te regelen.

testament

Uitsluitingsclausule

Als een erfgenaam is gehuwd in algehele gemeenschap van goederen valt diens erfdeel in deze gemeenschap. Diens echtgenoot ‘profiteert’ dan mee van de erfenis. Zolang het huwelijk goed is, hebben de meeste erflaters daar geen problemen mee.

Dit wordt vaak anders als de erfgenaam gaat scheiden. Om te voorkomen dat de helft van de erfenis bij scheiding in handen komt van de echtgenoot van de erfgenaam, kan in een testament de zogenaamde uitsluitingsclausule worden opgenomen. Hiermee wordt bereikt dat de gehele erfenis aan de erfgenaam toekomt. De ‘koude kant’ kan nergens aanspraak op maken.